Algemene Voorwaarden leden RAI CarrosserieNL

  1. Definities

1.1 Gebruiker: het bedrijf, cityBOX B.V., dat deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst met haar wederpartijen gebruikt.

1.2 Wederpartij: de opdrachtgever, onderneming of consument, die in het kader van de overeenkomst opdracht aan gebruiker geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3 Onderneming: wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Consument: wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Partijen: gebruiker en wederpartij.

1.6 Offerte: een schriftelijke uitnodiging van gebruiker aan wederpartij om een overeenkomst te sluiten.

1.7 Overeenkomst: afspraak tussen partijen over werkzaamheden van gebruiker voor wederpartij.

1.8 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die onderdeel van de overeenkomst zijn.

1.9 Object: de roerende zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals een auto, bedrijfswagen, aanhanger en elk onderdeel van of voor een voertuig.

1.10 Schriftelijk: per mail, app, sms, post, fax of andere leesbare communicatiemethode.

1.11 Werkzaamheden: alle verrichtingen, diensten, zaken en leveringen van gebruiker voor / aan wederpartij in het kader van de overeenkomst.

1.12 Meerwerk: extra werkzaamheden van gebruiker voor wederpartij, die zich na het sluiten van de overeenkomst aandienen

2. Toepasselijk recht

2.1. Op de voorwaarden en op overeenkomsten, alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zou in Nederland gelden recht naar een buitenlands rechts verwijzen, zal, in zover wettelijk toegestaan, het Nederlands recht prevaleren.

2.2. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2024 en gedeponeerd in het KvK handelsregister in Woerden

2.3. Indien één of meer bepalingen van deze Garantievoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan wel nietig zijn of worden, verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige of nietige bepaling het dichtst benadert.

2.4. Bij geschillen over het toepasselijk recht tussen de partijen, geldt de Rome I-Verordening, de Europese verordening die het toepasselijk recht regelt bij internationale overeenkomsten die zijn gesloten tussen partijen die in de EU zijn gevestigd.

3. Offerte & overeenkomsten

3.1 Offertes van gebruiker aan wederpartij zijn schriftelijk en vrijblijvend en leiden niet tot verplichtingen van partijen.

3.2. Door schriftelijke, ongewijzigde en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte verstrekt wederpartij een opdracht aan gebruiker en komt de overeenkomst tot stand.

3.3. Als wederpartij de offerte wijzigt of aanvult dan is er geen sprake van aanvaarding en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij dat deze wijziging of aanvulling door gebruiker naderhand nadrukkelijk op de orderbevestiging vermeld staat.

3.4. Een offerte van gebruiker vervalt drie maanden na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Latere aanvaarding leidt niet tot een overeenkomst.

3.5. In geval van de artikelen 3.3, 3.4 en 4 verstrekt gebruiker wederpartij op verzoek een vervangende of aanvullende offerte, die door aanvaarding (artikel 3.2) tot de overeenkomst leidt.

3.6. Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst worden zo veel mogelijk vastgelegd conform artikelen 3.1 en 3.2, behoudens artikelen 4.3 en 4.8.

3.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.

3.8. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van gebruiker buiten de overeenkomst.

3.9. Gebruiker mag bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid van door wederpartij verstrekte informatie.

3.10. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden m.b.t. door of namens wederpartij verstrekte informatie.

3.11. Deze informatie kan niet door wederpartij worden gebruikt, verveelvoudigd of anderszins worden toegeëigend, ook niet ten behoeve van derden, ongeacht of wederpartij in dit verband een vergoeding aan gebruiker heeft betaald.

3.12. Indien partijen anders dan in 3.11. bepaald, zijn overeengekomen dan dient dit expliciet, zonder twijfel en schriftelijk te zijn vastgelegd.

3.13. Wederpartij is aan gebruiker per overtreding van artikel 3.12. een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-, naast schadevergoeding op grond van de wet.

3.14. Wederpartij dient aan hem verstrekte informatie conform dit artikel op eerste verzoek binnen de door gebruiker gestelde termijn aan haar te retourneren. Bij gebreke daarvan is wederpartij aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag, naast schadevergoeding op grond van de wet.

3.15. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de andere partij, maar slechts nadat de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en op redelijke termijn en de gelegenheid heeft gehad om haar verplichtingen na te komen dan wel de geconstateerde tekortkoming te herstellen.

3.16. Indien wederpartij een consument is en is overleden, dan kunnen erfgenamen of de executeur de overeenkomst voortzetten of opzeggen, met toepassing van artikel 4.9.

3.17. Wederpartij verplicht zich tot het zo snel als mogelijk vrijgeven van de overeenkomst voor productie middels het retourneren van een ondertekende opdrachtbevestiging als definitief akkoord.

3.18. Verdere bepalingen in de opdrachtbevestiging, in het bijzonder de opgegeven levertijdindicatie, gelden als bindend overeengekomen, zolang wederpartij de opdrachtbevestiging niet binnen zeven werkdagen weerspreekt.

3.19. De ondertekende opdrachtbevestiging geldt als definitief bepalend voor de uiteindelijke uitwerking en levering van de overeenkomst

3.20. Wederpartij verplicht zich tot het grondig en geheel controleren van de opgestelde opdrachtbevestiging en gaat middels ondertekening akkoord met de uiteindelijke inhoud hiervan.

3.21. De overeenkomst is ook dan bindend en geldig, wanneer in de opdrachtbevestiging abusievelijk foutieve of andersoortige informatie is terechtgekomen, welke niet onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke bestelling, en deze geaccordeerd of niet weersproken wordt middels een opdrachtbevestiging.

3.22. Door wederpartij onvolledige of onjuist verstrekte informatie, die leidt tot voor gebruiker nadelige effecten bij productie, procesverwerking, of -vertraging, extra kosten of extra levertijd, stelt gebruiker in het recht deze buitengewone kosten op wederpartij te verhalen.

3.23. Wederpartij verplicht zich tot het zo uitvoerig als noodzakelijk informeren van gebruiker, teneinde deze in staat te stellen het product conform de overeenkomst te kunnen leveren.

3.24. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het juist aanleveren van voertuiggegevens en specificaties van de productconfiguratie.

3.25. Indien wederpartij na het toezenden van de ondertekende opdrachtbevestiging nieuwe of gewijzigde informatie aanlevert, die van toepassing is op de overeenkomst, is gebruiker is te allen tijde gemachtigd om de wijziging per geldend uurtarief door te berekenen aan wederpartij, zoveel als noodzakelijk wordt geacht voor het correctief doorvoeren van de wijziging of aanvulling.

3.26. Gebruiker behoudt zich het recht voor onvolledige of incorrecte informatie opnieuw te interpreteren en waar nodig door haar standaardspecificaties te vervangen.

3.27. Gebruiker heeft in het geval van artikel 3.24. een meldplicht hierover jegens wederpartij, teneinde deze in staat te stellen correctieve acties te ondernemen.

3.28. Gebruiker is gemachtigd eenzijdige toevoegingen of wijzigingen aan de opdrachtbevestiging en daarmee overeenkomst van de zijde van wederpartij, terzijde te schuiven zonder dat daarvoor een meldplicht jegens wederpartij bestaat.

3.29. Het niet inhouden van artikel 3.17. geschiedt geheel op eigen risico van wederpartij.

4. Kwaliteit

4.1 Gebruiker voert de werkzaamheden naar behoren, met goed vakmanschap, conform algemeen geldende normen binnen de carrosseriebouw en conform de Overeenkomst uit.

4.2 Gebruiker draagt er zorg voor dat de uitgevoerde werkzaamheden en het object bij oplevering voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, tenzij dit vóór de werkzaamheden niet het geval was en dit ook niet expliciet tussen partijen is overeengekomen.

4.3. Artikel 4.3 is ook van toepassing in geval van in de overeenkomst opgenomen stelposten, urenramingen en hoeveelheden, die gebruiker pas na haar werkzaamheden definitief kan vaststellen.

4.4. Als er sprake is van meerwerk sluiten partijen voor die werkzaamheden een nieuwe overeenkomst conform artikel 3.

4.5. In geval wederpartij niet reageert op een offerte m.b.t. meerwerk en onbereikbaar is terwijl er sprake is van meerwerk onder tijdsdruk, kan gebruiker het meerwerk toch uitvoeren als overeenkomst zonder toepasselijkheid van artikel 3.1, 3.2 en 3.4, mits dit meerwerk noodzakelijk en/of logisch is, evident redelijk is en van meerwaarde voor wederpartij en zijn object is.

4.6. Gebruiker verplicht zich een uitgangscontrole uit te voeren, die in accuratesse in overeenstemming is met de te leveren kwaliteit.

4.7. Gebruiker legt leveringen vooraf fotografisch vast onder het nummer waaronder de overeenkomst betrekking heeft. Deze gegevens zijn door wederpartij ten alle tijd opvraagbaar.

4.8. Gebruiker is niet gehouden de garantie op de kwaliteit van halffabricaten van derde partijen op zich te nemen, zoals daar zijn, hier niet limitatief opgesomd, rolluiken, elektrische of hydraulische componenten, dan wel combinaties daarvan, laadkleppen, etc. etc.)..

5. Gronden voor garantie

5.1. Gebruiker hanteert een volledige garantietermijn van drie jaar op haar producten, geldig vanaf de factuurdatum, overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en de wet 23/2003, ook bij langdurige opslag van het product op eigen terrein, zoals omschreven onder artikel 9.10 en 9.11.

5.2. Uitgesloten van onder 5.1. genoemde garantie zijn constructies, werkzaamheden en producten ten behoeve van het object in opdracht van gebruiker, gefabriceerd of uitgevoerd door derden, zoals laadkleppen of roldeuren, hiervoor gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende leveranciers.

5.3. De garantie geldt niet in het geval van:

5.4. De aanspraak op garantie vervalt indien:

5.4. Gebruiker stelt zich ten doel de hoogst mogelijke en tegelijkertijd redelijkerwijs te verwachten kwaliteitsnormen voor de productie en daarbij altijd het beoogde gebruik altijd in ogenschouw genomen.

5.5. Grond voor garantie is het beoogde gebruik en het in redelijkheid benutten van het product. Misbruik van het product zoals, niet limitatief hier opgesomd, overbeladen, oneigenlijk gebruik en gebrekkig onderhoud vallen uitdrukkelijk niet onder de garantievoorwaarden.

5.6. Onderdelen die door ondeskundige bediening of reparatie, door gebrekkig onderhoud of door normale slijtage (slijtageonderdelen) onbruikbaar zijn geworden, zijn uitgesloten van de garantie.

5.7. In zoverre dit van toepassing is op de aard van het product, geldt dat de voorwaarde voor de garantieverlening is dat de daarin opgenomen instructies voor bediening, onderhoud en reparatie nauwgezet zijn nageleefd.

5.8. Indien het hefvermogen van laadkleppen het maximale laadvermogen van het voertuig zelf overschrijdt, wordt dit gezien als een inbreuk op de juiste gebruiksvoorwaarden die gelden met betrekking tot overbelasting van het voertuig.

5.9. Het opnieuw afstellen van achter-, zij- en schuifdeuren na levering, valt uitdrukkelijk niet onder de garantievoorwaarden.

5.10. Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties dienen bij een erkende dealer of erkend servicepunt te worden uitgevoerd, teneinde onder de garantievoorwaarden te blijven vallen. Gebruiker verplicht zich ertoe wederpartij hierin van het juiste advies te voorzien.

5.11. Bij reparaties dienen uitsluitend door gebruiker ter beschikking gestelde, originele vervangingsonderdelen, geijkte meetinstrumenten en accessoires van gebruiker te worden gebruikt.

5.12. Voor al het spuitwerk geldt dat gebruiker ten minste een originele en volledige kleurcode aangeleverd dient te krijgen. Indien geen kleurenstaal aangeleverd wordt, is gebruiker niet aansprakelijk te houden voor enig kleurverschil.

5.13. Wederpartij stelt gebruiker in het geval van constatering van mogelijke aanspraak op garantie per ommegaande de benodigde informatie ter beschikking, zoals fotografisch bewijs, een nummer waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen en de te verwachten werkzaamheden, reparaties en/of acties van gebruiker.

5.14. Bij constatering van afwijkingen op of aan het geleverde product, dient wederpartij gebruiker hiervan op de kortst mogelijke termijn op de hoogte te brengen, ten minste van de constatering hiervan, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch.

5.15. Aanspraak op garantie wordt nadrukkelijk afgewezen indien het product redelijkerwijs als afgenomen beschouwd kan worden en niet langer aantoonbaar vastgesteld kan worden bij welke partij de eventuele grond voor reclamatie ligt.

5.16. CityBOX garandeert het recht op kosteloze vervanging en uit- en inbouw van onderdelen, die, zoals aangetoond kan worden, ten gevolge van een materiaal- of productiefout onbruikbaar zijn geworden.

5.17. Implementatie en montage van door wederpartij aangeleverde producten, die niet onderdeel zijn van het seriematige productieproces van gebruiker, zijn voor risico van wederpartij.

5.18. Gebruiker kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van door wederpartij aangeleverde producten.

6. Garantieprocedure & -afwikkeling

6.1. Eventuele aanspraak op garantie wordt alleen dan toegekend als hiervoor voorafgaande toestemming door cityBOX is verleend.

6.2. Een garantie-aanvraag wordt alleen dan in behandeling indien het unieke cityBOX-nummer is opgegeven.

6.3. Garantie-aanvragen lopen uitsluitend via gebruiker of door gebruiker erkende dealers en/of servicepunten. Onder servicepunten worden allen verstaan die in die hoedanigheid door gebruiker bevoegd zijn tot het opbouwen en uitleveren van haar producten.

6.4. Voor de onder 11.3 genoemde servicepunten geldt dat dit per definitie enkel als carrosseriebouwer bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijven betreft. Indien uw bedrijf of persoon niet als zodanig geregistreerd staat, dient uw garantie-aanvraag via één van de voornoemde ondersteuningspunten voor garantie te verlopen, onder voorlegging van het garantiebewijs en/of het aankoopbewijs.

6.5. Gebruiker evalueert na ontvangst van de aanvraag intern met specialisten of sprake is van een rechtmatige aanspraak op de garantievoorwaarden zoals deze door gebruiker worden gehanteerd of dar deze vallen onder de geopenbaarde gronden voor garantieaanspraak.

6.6. Gebruiker verplicht zich jegens wederpartij tot het verwittigen van de ontvangst van de garantie-aanvraag.

6.7. In het geval dat de aansprakelijkheid door gebruiker wordt erkend, geeft gebruiker hiervoor vooraf een garantienummer af, waarbinnen de afspraken met betrekking tot de naleving van de specifieke garantie-aanspraak worden afgekaderd en nader gespecificeerd.

6.8. Eventuele garantiewerkzaamheden van wederpartij die vooraf met een garantienummer geaccepteerd zijn door gebruiker, mogen gebruiker onder duidelijke vermelding van het garantienummer in rekening worden gebracht.

6.9. Kosten, materialen of werkzaamheden die niet binnen het garantienummer vallen, worden niet geaccepteerd.

6.10. De bij de werkzaamheden en de na oplevering achtergebleven (oude) onderdelen en materialen worden eigendom va10n gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient wederpartij deze onderdelen en/of materialen direct bij oplevering van het object mee te nemen.

6.11. Eventuele aanspraak op garantie wordt alleen dan toegekend als hiervoor voorafgaande toestemming door cityBOX is verleend.

6.12. Er zijn geen verdere rechten; de onderhoudswerkzaamheden, kosten van derden (zoals daar zijn: inzet van huurwagens of extern uitgevoerde reparaties) worden niet gedekt door de garantie.

6.13. Klein- en bevestigingsmateriaal worden niet gedekt door de garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.14. Gebruiker vergoedt aan wederpartij geen kosten voor het gebruik van machines, gereedschap

6.15. Indien het voor een correcte garantie-afwikkeling noodzakelijk is om een product naar gebruiker te repatriëren, gebeurt dit in het geval van voertuigen waar het product reeds gemonteerd is, per eigen as.

6.16. Kosten voor het transport, brandstof, manuren en kilometervergoeding voor het transporteren van het product ten behoeven van garantiewerkzaamheden, worden niet gedekt door de garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.16. Gebruiker is gerechtigd, met inachtneming van de belangen van wederpartij, de garantiewerkzaamheden op een dusdanige plaats, tijd en wijze uit te voeren, dat deze zo min als mogelijk nadelige gevolgen voor gebruiker en wederpartij kent en is tevens gerechtigd de uitvoering hiervan dusdanig plaats te laten vinden dat dit op een voor gebruiker kostengunstige manier gerealiseerd kan worden.

6.17. In zoverre sprake is van vergoedingen van arbeidsuren op basis van goedgekeurde garantiewerkzaamheden door wederpartij, stelt gebruiker hiervoor een vast uurtarief in de hoogte van € 60.00 per uur (netto, exclusief btw) voor beschikbaar.

6.18. Gebruiker doet op basis van eigen expertise en productiekennis een voorstel voor het aantal arbeidsuren dat benodigd is voor het realiseren van de garantiewerkzaamheden. Kosten voor overschrijding van dit aantal uren worden niet gedekt door de garantie.

6.19. Garanties van derde partijen en toeleveranciers zijn bepalend voor het accepteren van garantie-aanvragen.

6.20. De gefaseerde beschrijving van het garantieproces is als onderstaand omschreven:
a) Ogenblikkelijke kennisgeving of ingebrekestelling van gebruiker door wederpartij
b) Bevestiging ontvangst klacht, garantie-aanvraag of claim door wederpartij aan gebruiker.
c) Gebruiker voorziet wederpartij binnen een redelijke termijn van een voorstel tot herstel, reparatie, dan wel vergoeding.
In het geval dit noodzakelijk is om tot een voorstel te kunnen komen, dient wederpartij gebruiker te voorzien van een voorstel of opgave ter reparatie.
d) Indien door beide partijen geaccordeerd, volgt een garantienummer (G-nummer) ten behoeve van de facturatie dan wel uitvoering of levering van de garantiewerkzaamheden en producten die hieronder vallen.

7. Aansprakelijkheid, vrijwaring & overmacht

7.1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade aan het object of zaken van wederpartij is beperkt tot 25% van haar laatste factuur m.b.t. het object aan wederpartij.

7.2. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval aan haar uitkeert, te vermeerderen met haar eigen risico.

7.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat zich geen zaken van waarde in / op het object bevinden als dit aan gebruiker wordt aangeboden.

7.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade m.b.t. het object of zaken van wederpartij of derden in het object of bij gebruiker, zoals lading, inventaris, geld, documenten en waardepapieren, zoals door diefstal of brand.

7.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade en -kosten als gevolg van een vertraging in de oplevering van het object.

7.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen m.b.t. gebruiker zijn niet van toepassing in geval van strijd met dwingend recht of opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.

7.7. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor aanspraken van derden m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst.

7.8. Een tekortkoming van gebruiker wordt haar niet aangerekend als er sprake is van overmacht.

7.9. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend omdat die niet te wijten is aan haar schuld en tevens volgens de wet, het recht of de verkeersopvattingen niet voor haar rekening komt.

7.10. Voorbeelden van overmacht zijn:

7.11. In geval van overmacht heeft gebruiker binnen drie weken na het ontstaan ervan het recht om de opleveringtermijn te wijzigen of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

7.12. Na ontbinding van de overeenkomst vanwege overmacht heeft gebruiker recht op vergoeding van de door hem tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden conform de overeenkomst

7.13. Gebruiker is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor (ongevallen met) letsel ten gevolge van het onjuist verplaatsen of monteren van het product.

7.14. Gebruiker is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele schades, verlies, defecten of andere zaken die tekortschieten bij de oplevering van het product, indien de levering hiervan op verzoek van wederpartij na de overeengekomen levertijd plaatsvindt.

7.15. Het stallen of in voorraad houden van producten op verzoek van wederpartij geschiedt op eigen risico en de aansprakelijkheid hiervan gaat na de overeengekomen levertijd over op de wederpartij.

7.16. Gebruiker is gevrijwaard van marginale afwijkingen die binnen de voor de carrosseriebouw geldende normeringen, toleranties en deviaties vallen. Dit kan gaan om afmetingen, kleurverschillen, posities en inbouwhoogtes.

7.17. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of defect dan ook, voortvloeiend uit foutieve montage en/of oneigenlijk gebruik.

7.18. Het is absoluut verboden om het product, op welke wijze dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt, vervalt de typegoedkeuring voor zoverre van toepassing en daarmee tevens de wettelijke garantie op dit product.

7.19. Producten welke geproduceerd zijn door gebruiker zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

7.20. Naast deze vrijwillige garantie beschikt wederpartij onbeperkt over de wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper. De klant kan deze rechten geldend maken zonder dat hij rekening hoeft te houden met de voorwaarden van deze garantievoorwaarden.

7.21. Voor het voldoen van een garantieaanvraag heeft gebruiker het recht om derden, en in het bijzonder aan gebruiker gelieerde partijen, zoals dealers, in te schakelen. Gebruiker behoudt echter onverwijld de beslissingsbevoegdheid over het verdere verloop van het garantieproces.

8. Eigendomsvoorbehoud, eigendomsecht & retentierecht

8.1. Gebruiker behoudt zich na oplevering van het object de eigendom voor m.b.t. alle door haar verrichte reparaties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartij de facturen van gebruiker heeft betaald.

8.2. Wederpartij zal dit eigendomsvoorbehoud respecteren en die onderdelen zorgvuldig beheren en deze noch het object vervreemden of bezwaren.

8.3. Wederpartij is slechts dan gerechtigd de goederen te verkopen wanneer deze goederen volledig zijn betaald en het eigendom hiervan op wederpartij is overgegaan, ongeacht wanneer wederpartij de goederen in bezit heeft of zal krijgen. Indien wederpartij vóór de eigendomsoverdracht aan een derde verkoopt, handelt hij zonder toestemming.

8.4 Indien wederpartij de goederen aan een derde verkoopt voordat wederpartij het eigendom van de goederen heeft verworven, vrijwaart ​​wederpartij gebruiker daarmee van alle vorderingen wederpartij op de derde partij heeft uit de contractuele relatie, voor zover dit nodig is om te voldoen de vordering van gebruiker.

1485. Voor zover de onderdelen conform artikel 8.1 vrij toegankelijk en eenvoudig demonteerbaar zijn kan gebruiker in geval van artikel 6.9 overgaan tot terughalen van die onderdelen.

8.6. Gebruiker heeft bij oplevering het recht van retentie m.b.t. het object inclusief alle door haar verrichte reparaties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartij gebruiker heeft betaald conform artikel 6.

8.7. In geval van artikelen 8.2 en 6.9 heeft gebruiker het recht om de aan het object aangebrachte onderdelen weer te demonteren en elders te gebruiken, waarbij wederpartij aansprakelijk is voor de kosten van gebruiker.

8.8. Alle informatie van gebruiker of in haar opdracht vervaardigd, inclusief offertes, tekeningen, foto’s, ontwerpen, afbeeldingen, plannen proefmodellen en overige fysieke en digitale vastleggingen, is en blijft haar (intellectuele) eigendom met uitsluiting van wederpartij.

8.9. Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, logo’s, (bewerkte) afbeeldingen, gegevensdragers, namen en merkvoorstellingen die door gebruiker aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld voor informatieve en commerciële doeleinden.

8.10. Het extern en publicitair gebruik van onder artikel 8.9. door gebruiker aan wederpartij beschikbaar gestelde data of documenten is gerechtigd onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring hiervan door gebruiker.

8.11. Het gebruik van het logo en de handels- dan wel product- en merknamen van gebruiker zijn door wederpartij alleen dan gerechtigd als deze direct verband houden met een product van gebruiker.

8.12. Indien geen afzonderlijke geheimhoudingsverklaring is opgesteld tussen beide partijen, geldt dat tekeningen, documenten en ontwerpen die door gebruiker aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld, ten allen tijde geheim zijn en niet aan derden verstrekt mogen worden.

8.13. De onder artikel 8.12. vermelde gegevens mogen ten allen tijde uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt worden en dientengevolge niet voor anders dan de beoogde doeleinden ingezet worden.

8.14. De namaak of fabricage van onderdelen die door gebruiker worden geproduceerd is strikt verboden en valt onder het intellectuele eigendomsrecht

9. Aanleveringen, levertijden & risico's

9.1. Een door gebruiker opgegeven opleveringstermijn van het object is vrijblijvend en indicatief en niet fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Er kunnen geen rechten aan de opgegeven levertijd ontleend worden.

9.2. Gebruiker zal wederpartij informeren zodra zij in redelijkheid verwacht dat de opleveringstermijn wordt overschreden en de afspraken schriftelijk bevestigen.

9.3. Overschrijding van een opleveringstermijn als gevolg van wijziging van de overeenkomst, meerwerk of niet nakoming van de (betalings)voorwaarden van de overeenkomst door wederpartij is niet fataal.

9.4. Gebruiker zal het product onmiddellijk na afronding van haar werkzaamheden conform de (meerwerk-) overeenkomst aan wederpartij opleveren.

9.5. Gebruiker zal het product aanleveren op de op de ondertekende opdrachtbevestiging vermeld staande leverlocatie. Deze locatie kan met wederzijdse instemming gewijzigd en schriftelijk bevestigd worden.

9.6. Indien de locatie van gebruiker de leveringslocatie is, draagt wederpartij zorg en verantwoordelijkheid voor het ophalen en vervoeren van de producten en voor het verzekeren van de producten vanaf dat punt.

9.7. Indien de leveringslocatie het terrein van wederpartij is of een andere locatie die vereist dat gebruiker het transport van het product op zich neemt, is gebruiker verantwoordelijk voor het verzekeren van het product tijdens het transport.

9.8. Indien de leveringslocatie het terrein van wederpartij is of een andere locatie die vereist dat gebruiker het transport van het product op zich neemt, is wederpartij verantwoordelijk voor het uitladen van het product uit het voertuig op de leveringslocatie.

9.9. Alle leveringen dienen te geschieden tijdens de normale werkuren van wederpartij, tenzij schriftelijk een ander tijdstip is overeengekomen.

9.10. Indien wederpartij het product niet conform de overeenkomst afneemt op de overeengekomen levertijd en -plaats, is gebruiker gerechtigd aan wederpartij stallingskosten in rekening brengen van maximaal € 50,- per dag. Gebruiker zal dit tijdig aan wederpartij aanzeggen.

9.11. Gebruiker is gerechtigd een bovengrens te stellen aan de duur van de opslag op eigen terrein in voorkomende geval van artikel 9.10. Hierna is gebruiker gerechtigd het product aan wederpartij te leveren, waarbij voor wederpartij een afnameverplichting zal gelden. Gebruiker zal dit tijdig aan wederpartij aanzeggen en mogelijkerwijs in doorlopende samenspraak.

9.12. Zowel gebruiker als wederpartij heeft een inspectieverplichting van het geleverde product, als omschreven onder de artikel ??? en een informatieverplichting jegens wederpartij bij constatering van gebreken.

9.13. Wederpartij verplicht zich ertoe het product af te nemen na een visuele inspectie en een ondertekend exemplaar van de vrachtbrief of leveringsbon aan de transporteur te overhandigen als bewijs van ontvangst van het product in correcte staat.

9.14. Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanleveren van goederen van gemiddelde type en kwaliteit. Indien wederpartij gebrek(en) aan het product constateert, moet hij deze onmiddellijk aan gebruiker melden. In deze zin is de melding van gebreken alleen ‘onmiddellijk’ te noemen als deze door de leverancier is ontvangen binnen (tien werkdagen), nadat het bezit van de goederen is verleend, waardoor indirect bezit onvoldoende is.

9.15. In het voorkomende geval van onder artikel 9.11. vermelde gebreken die uiterlijk waarneembaar zijn in normaal daglicht, is wederpartij gehouden deze gebreken op de leveringsbon of vrachtbrief te vermelden en zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

9.16. Indien door wederpartij geen aantekening is gemaakt op de leveringsbon of vrachtbrief bij aanlevering, behoudt gebruiker zich het recht voor eventuele garantie-aanvragen af te wijzen, omdat wederpartij heeft getekend voor een correcte ontvangst van het product door gebruiker.

9.17. Bij voorkomende constatering van gebreken en vermelding hiervan op de vrachtbrief of leveringsbon, kan wederpartij door gebruiker toch verzocht worden het product onder voorbehoud van herstel of reparatie aan te nemen, teneinde onnodige dubbele lasten voor het transport voor gebruiker te vermijden. Wederpartij zal dit redelijkerwijs niet weigeren, tenzij hiervoor met wederzijdse instemming een andere oplossing gevonden kan worden.

9.18. Gebruiker draagt alle risico’s totdat het product is verleend, vooral het risico van het verslechten of verlies het product. Vanaf het moment dat het product wordt verleend, draagt wederpartij alle risico’s, met voldoende indirect eigendom.

9.19. Gebruiker verplicht zich ertoe ten allen tijde uiterste inspanningen te leveren om de levertijd zo veel als redelijkerwijs mogelijk af te stemmen op wens van wederpartij.

9.20. Gebruiker heeft een inspanningsverplichting om de opgegeven levertijd daadwerkelijk na te komen aan wederpartij.

9.21. Exacte dagen of tijdstippen voor leveringen worden niet doorgegeven omdat zij deel uitmaken van een dynamisch geheel in de transport, hetwelk doorlopend onderhavig is aan externe factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Zouden nochtans exacte dagen of tijdstippen worden gecommuniceerd door gebruiker, zijn deze niet bindend en dienen enkel als richtlijn door wederpartij geïnterpreteerd te worden.

9.22. Leveringen van het product kunnen enkel dan worden ingepland wanneer reëel sprake is van de ophanden zijnde bouw of een reëel verwachte opleveringsdatum.

9.23. Gebruiker heeft een inspanningsverplichting om met de daadwerkelijke productie van het product dienovereenkomstig veel eerder aan te vangen, zodat de opgegeven levertijd gerespecteerd kan worden.

9.24. Door gebruiker aan wederpartij opgegeven levertermijn zijn indicatief en niet bindend, omdat zij op het moment van opgave de huidige stand van zaken weerspiegelen, hetwelk in verloop van tijd kan veranderen op basis van veranderingen in planning.

9.25. Wederpartij accepteert nadrukkelijk dat gebruiker voor het respecteren van de opgegeven levertijden in sterke mate afhankelijk is van voorleveranciers. Gebruiker heeft een inspanningsverplichting tot deze leveranciers om hen in de gelegenheid te stellen tijdig en correct te beleveren.

9.26. Wederpartij accepteert nadrukkelijk dat de doorlooptijden voor bijzondere werkzaamheden en spuitwerkzaamheden, die meer tijd in beslag nemen na de productie onderhavig zijn aan tal van externe factoren die deze kunnen beïnvloeden.

9.27. Speciale werkzaamheden omvatten in algemene zin werkzaamheden die na de seriematige productie van het basis product als niet standaard worden aangemerkt en waarvoor extra personele en machinale inzet vereist is. Meer specifiek omschreven en niet limitatief hier opgesomd, omvat dit uitzonderlijke configuraties als schuifzeilconstructie(s), schuifdeur(en), luiken, spuitwerkzaamheden, bijzondere verzoeken of een combinatie van meerdere opties.

9.28. Wederpartij accepteert nadrukkelijk dat werkzaamheden van derden aan het product kunnen plaatsvinden, waarvoor geen verantwoordelijkheid of risico gedragen kan worden in de zin van levertijd of vertraging.

9.29. Officiële vrije dagen, zomerse vakantiesluitingen en eindejaarssluitingen vormen geen onderdeel van eventueel opgegeven leverindicaties en dienen zodoende bij de opgegeven leverindicaties opgeteld te worden.

10. Prijsbeleid & facturatie

10.1 Gebruiker vermeldt en specificeert in de offerte en de overeenkomst en op haar factuur zo veel mogelijk de prijzen van arbeid, kosten, onderdelen en de BTW.

10.2 Prijs- en loonwijzigingen bij gebruiker en prijswijzigingen van in te kopen arbeid, materialen en kennis kunnen aan wederpartij worden doorberekend, mits regelmatig en redelijk.

10.3 Wederpartij zal bezwaren tegen prijswijzigingen en facturen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de mededeling of de factuur gemotiveerd aan gebruiker kenbaar maken.

10.4. Gebruiker zal de wederpartij binnen één week na de eigendomsoverdracht een correcte factuur bezorgen voor het geleverde product.

10.5. Elke factuur bevat de omschrijving, het aantal en, indien beschikbaar, de referentie van de klant.

10.6. Op verzoek van de wederpartij verstrekt gebruiker kopieën van de leveringsbonnen en andere relevante informatie met betrekking tot de verzonden facturen.

10.7 Bezwaren conform artikel 10.3 geven geen recht tot opschorting van betaling.

10.8. Gebruiker kan haar werkzaamheden tussentijds, bij voorschot of bij oplevering van het object factureren.

10.9. Gebruiker kan op haar facturen een betalingstermijn tussen de 15 en 60 dagen toepassen en legt die termijn vast in haar offerte en bevestiging van de overeenkomst.

10.10. In geval van facturering bij oplevering van het object kan gebruiker onmiddellijke betaling door wederpartij verlangen.

10.11. Gebruiker kan van wederpartij zekerheid voor betaling van haar facturen verlangen.

10.12. Gebruiker zal haar betalingsvoorwaarden zo veel mogelijk al in de offerte vastleggen.

10.13. Gebruiker kan wederpartij verzoeken om mee te werken aan een kredietwaardigheidscontrole en is bij onvoldoende financiële zekerheid gerecht vooruitbetaling te ontvangen, vooraleer tot levering over te gaan.

10.14. Betaling van de factuur van gebruiker is onmiddellijk opeisbaar bij wederpartij, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk verzuim, als:
a) m.b.t. wederpartij surséance van betaling of faillissement is verzocht of verleend of er sprake is van boedelafstand of overlijden;
b) m.b.t. wederpartij beslag is of wordt gelegd;
c) de onderneming of de aandelen van wederpartij worden overgedragen, vervreemd, gestaakt, etc.

10.15. Indien wederpartij een factuur van gebruiker niet tijdig en volledig voldoet, zal gebruiker wederpartij de eerste keer schriftelijk herinneren met een termijn van 14 dagen, de tweede keer aanmanen met een termijn van 7 dagen en de derde keer sommeren met een termijn van 2 dagen. Gebruiker zal wederpartij daarbij telkens in gebreke stellen en wijzen op artikel 6.8.

10.16. In geval van verzuim is wederpartij na de sommatie van artikel 6.7 aansprakelijk voor 1% rente per (gedeelte van een) maand over de onbetaalde hoofdsom tot aan de gehele voldoening, alsmede voor buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de onbetaalde hoofdsom plus de verschuldigde rente, met een minimum van € 250,- per onbetaalde factuur, voor zover wettelijk toegestaan.

10.17. In geval van voortdurend verzuim na de sommatie van artikel 6.7 kan gebruiker rechtsmaatregelen tegen wederpartij treffen. Wederpartij is aansprakelijk voor alle hiermee gemoeide kosten van gebruiker, inclusief integrale advocaatkosten.

10.18. Betalingen van wederpartij strekken eerst in mindering op de kosten van gebruiker, dan op incassokosten, dan op rente en dan pas op de onbetaalde hoofdsom van gebruiker in volgorde van oud naar recent.

10.19. Gebruiker kan elke betaling van wederpartij verrekenen met haar oudere onbetaalde facturen, ongeacht de bedoeling van wederpartij bij de betaling.

10.20. In geval van artikelen 4.6 en 4.7 kan wederpartij de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst is geldig tot de opzegging en wederpartij zal de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden betalen, met toepassing van artikel 4.3, waarna gebruiker het object zo veel mogelijk in geassembleerde en bruikbare staat zal opleveren.

10.21. Gebruiker kent geen betalingskortingen bij betaling binnen een vastgesteld aantal dagen door wederpartij.

10.22. Gebruiker is gerechtigd de levering van producten op te schorten indien de betaling van de reeds geleverde producten meer dan 30 kalenderdagen vervallen is vanaf de datum waarop deze had moeten plaatsvinden.

10.23. Gebruiker verplicht zich ertoe zijn prijzen dusdanig te formuleren dat het product niet onnodig duur gemaakt wordt of niet langer marktconform is qua prijsstelling teneinde de wederpartij een competitieve marktpositie te verschaffen.

10.24 Gebruiker verplicht zich ertoe zijn prijzen voor de opbouw en zijn marge dusdanig te formuleren dat het product niet onnodig duur gemaakt wordt of dat deze niet langer marktconform is qua prijsstelling en tevens wederpartij voldoende in de gelegenheid stelt hier op een kosteneffectieve manier uitvoer aan te geven.

10.25. Wederpartij verplicht zich ertoe het product van gebruiker bij wederverkoop niet onnodig duur te maken, zodat deze niet langer marktconform is qua prijsstelling teneinde gebruiker een competitieve marktpositie te verschaffen.

10.26. Gebruiker stelt voor wederpartij een maximale bandbreedte in voor marge-opslag bovenop de netto productprijs in de hoogte van maximaal 15% van het netto factuurbedrag aan de dealer.

10.27. Gebruiker laat wederpartij, met inachtneming van artikel 10.26., vrijelijk zijn marktprijs bepalen.

10.28. Wederpartij verplicht zich te houden aan afgesproken prijslijsten in zoverre deze betrekking hebben op de wederverkoop aan derde partijen. Hiertoe worden door gebruiker aan wederpartij inzichtelijke prijslijsten ter beschikking gesteld.

10.29. In het geval van twijfel zal gebruiker de wederpartij een correcte prijsopgave of offerte doen toekomen.

10.30. Indien vooraf geen navraag is gedaan of een prijs is overeengekomen voor een te leveren dienst of product, staat het gebruiker vrij naar goeddunken een redelijke prijs te verlangen voor de te leveren dienst of het te leveren product. Dit vormt voor wederpartij geen reden tot het niet accepteren van prijzen dan wel een betalingsweigering.

10.31. Gebruiker indexeert jaarlijks zijn prijzen per 1 januari van dat kalenderjaar voor de duur van telkens één kalenderjaar.

10.32. Algehele of algemene prijswijzigingen of -indexaties vinden altijd per ingang van het eerstvolgende kalenderjaar

10.33. Gebruiker stelt wederpartij redelijkerwijs ruimschoots vooraf op de hoogte van ophanden zijde prijswijzigingen en heeft daartoe een inspanningsverplichting.

10.34. Ingevolge artikel 10.31 vormt het ontbreken van prijslijsten door welke reden of omstandigheid dan ook geen reden tot het accepteren van overeenkomsten in overeenstemming met vervallen prijslijsten.

10.35. Wederpartij kan bij gebruiker ten allen tijde de actuele prijslijsten opvragen.

10.36. Gebruiker behoudt zich het recht voor individuele prijzen zonder verdere vooraankondiging met onmiddellijke ingang te wijzigen als daartoe de noodzaak door externe factoren toe bestaat of in het geval van overmacht.

10.37. Ter staving van specifieke prijswijzigingen, zal de leverancier wederpartij de moverende beweegredenen van de kostenstijging en andere relevante informatie verstrekken, zonder daarbij de verplichting te hebben hier alle details voor te dienen openbaren. Beide partijen handelen te goeder trouw in deze verhandelingen.

10.38. Gebruiker kan bedragen in de overeenkomst met maximaal 10% onder- of overschrijden, zonder grond voor een klacht van wederpartij of opzegging van de overeenkomst of noodzaak van een nieuwe overeenkomst conform artikel 3, tenzij er ook sprake is van andere wijzigingen.

10.39. Gebruiker zal na constatering of het voorzien van een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 de overschrijding aan wederpartij toelichten.

10.40. Als een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 meer dan 10% betreft treedt gebruiker in overleg met wederpartij. Partijen kunnen dan de overeenkomst voortzetten en m.b.t. de overschrijding een nieuwe overeenkomst sluiten conform artikel 3.

11. Slotbepalingen

11.1 Deze (garantie)voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst en elke volgende overeenkomst tussen partijen alsmede alle door gebruiker aan wederpartij geleverde producten.

11.2 Vóór de overeenkomst en telkens als de voorwaarden zijn vernieuwd verstrekt gebruiker de voorwaarden aan wederpartij, zodanig dat de wederpartij kennis kan nemen van de voorwaarden.

11.3 Gebruiker is verplicht om de voorwaarden te gebruiken als onderdeel van elke overeenkomst met een wederpartij.

11.4 Gebruiker kan de voorwaarden niet zelf wijzigen.

11.5 In geval van strijdige bepalingen tussen een door gebruiker en wederpartij nader gesloten overeenkomst en deze (garantie)voorwaarden gaat de overeenkomst voor.

11.6 Gebruiker wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van wederpartij van de hand.

11.7. Alle geschillen m.b.t. de overeenkomst zullen worden beslecht door een bevoegde rechtbank volgens het toepasselijke recht.

11.8. Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of ongeldig worden als gevolg van een wetswijziging of als gevolg van uitspraken van de hoogste rechter, dan blijft de rest van het contract onverminderd geldig.

11.9. In een dergelijk voorkomend geval als onder artikel 11.8. beschreven, verplichten de partijen zich ertoe de onwerkzame bepaling te vervangen door een doeltreffende bepaling die de betekenis en het doel van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert.

11.10. Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken worden niet gemaakt. Van deze vormvereiste kan alleen afzonderlijk en alleen schriftelijk worden afgeweken.

11.11 Gebruiker is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van het eigen merkproduct the CityBOX, een open dan wel gesloten laadbak voor het lichte bedrijfswagensegment. Gebruiker produceert dit product op eigen locatie en levert deze in een montageklare toestand aan. Gebruiker verzorgt -tenzij anders overeenkomen- geen opbouw of montage aan derden.

11.12. Gebruiker levert producten op basis van bestellingen van wederpartij. De configuratie komt tot stand in samenspraak met wederpartij, welke erkent dat er voor gebruiker bepaalde basisuitvoeringen zijn die als standaard worden genomen indien de exacte specificatie ontbreekt. Het product wordt geheel naar klantwens geproduceerd en is daarmee een uniek product.

11.13. Gebruiker behoudt zich het recht voor het productassortiment tussentijds zonder verdere vooraankondiging met onmiddellijke ingang te wijzigen als daartoe de noodzaak toe bestaat. Redelijkerwijs zal gebruiker altijd verzoeken hier zo open en transparant mogelijk over te communiceren naar wederpartij, zodanig dat deze in staat wordt gesteld het product op een goede manier te verwerken.

11.14. Zowel gebruiker als wederpartij leggen zich er op toe jegens de ander een duurzame samenwerking na te streven en geen onnodig eigen gewin ten nadele van de ander te zoeken.

11.15. Beide partijen zijn gehouden de volgende verplichtingen jegens elkaar na te komen:
a) Leveringsverplichting
b) Afnameverplichting
c) Inspectieverplichting
d) Informatieverplichting
e) Inspanningsverplichting
f) Betalingsverplichting

Download HIER onze aanvullende- en garantievoorwaarden